Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Hương Đô, nhiệm kỳ 2021 – 2026
15/05/2021 04:23
DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ HƯƠNG ĐÔ, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03 (THÔN 5).
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Hương Đô, nhiệm kỳ 2021 – 2026

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG ĐÔ, NHIỆM KỲ 2021-2026

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ DẦN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1962.                  4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

7. Quê quán: xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

8. Nơi đăng ký thường trú: thôn 5, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

    Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND: 183661670

    Ngày cấp: 21/09/2005 . Cơ quan cấp: Công an Tỉnh Hà Tĩnh

10. Dân tộc: Kinh                        11. Tôn giáo:  không

12. Trình độ:                      

   - Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp chuyên ngành sư phạm mầm non

   - Lý luận chính trị:

   - Ngoại ngữ:

13. Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó bí thư chi bộ

15. Nơi làm việc: Thôn 5, xã Hương Đô, huyện Hương Khê

16. Ngày vào Đảng:  3/8/2007

- Ngày chính thức:    3/8/2008        Số thẻ Đảng viên: 07081999

- Chức vụ trong Đảng:  Phó Bí thư chi bộ

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):

Lý do ra khỏi Đảng:

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức Đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức Đoàn thể:  Chi hội phụ nữ

- Chức vụ trong từng tổ chức Đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Bình thường

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng:

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội khoá:

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp:

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 8 năm 2017

Giáo viên mầm non Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 1 năm 2019

Thôn phó thôn 5, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 09 năm 2019 đến nay

Phó bí thư chi bộ thôn 5 xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

                                                  Hương Đô, ngày 10  tháng 3 năm 2021

                                                                                        Người khai

                                                                               Nguyễn  Thị Dần


1. Họ và tên thường dùng: ĐINH THỊ HÀ

2. Họ và tên khai sinh: ĐINH THỊ HÀ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/8/1979          4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh:  xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

7. Quê quán :  xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 5, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà tĩnh

Nơi ở hiện nay:  Như trên

9. Số CMND: 183151148

    Ngày cấp: 18/3/2016                Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

10. Dân tộc:  Kinh                            11. Tôn giáo: không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành nông lâm

- Lý luận chính trị:  trung cấp

- Ngoại ngữ:

- Học hàm:                         Học vị:             

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ không chuyên trách xã

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch MTTQ xã

15. Nơi công tác: MTTQ xã Hương Đô, huyện Hương Khê

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:

  Ngày vào Đảng: 22/12/2002

- Ngày chính thức:  22/12/2003              ; Số thẻ đảng viên: 87016114

- Chức vụ trong Đảng:  

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):

Lý do ra khỏi Đảng:

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn xã Hương Đô

- Chức vụ trong từng đoàn thể:

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội khoá:

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hương Đô nhiệm kỳ 2011- 2016, 2016-2021

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12 năm 2009  đến tháng 2 năm 2017

Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tinh

Từ tháng 3 năm 2017 đến nay

Phó chủ tịch MTTQ xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Hương Đô, ngày 10 tháng 3 năm 2021

Ký tên

Đinh Thị Hà

1. Họ và tên thường dùng: CAO THỊ HẰNG

2. Họ và tên khai sinh: CAO THỊ HẰNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/02/1989;    4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh:  xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

7. Quê quán: xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn 5, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

 Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND: 183726968

    Ngày cấp: 26/06/2019              ; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

10. Dân tộc: Kinh                      11. Tôn giáo: Thiên chúa giáo

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

- Lý luận chính trị: 

- Ngoại ngữ:

- Học hàm:                    Học vị:            

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Sản xuất nông nghiệp

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:

15. Nơi công tác: Thôn 5, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

16. Ngày vào Đảng:

- Ngày chính thức:                        ; Số thẻ đảng viên:

- Chức vụ trong Đảng: 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):

  Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức, đoàn thể: Chi hội phụ nữ

- Chức vụ trong từng tổ chức, đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:                                                   

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội khoá:

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp:

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01 năm 2019 đến nay

Hội viên chi hội phụ nữ thôn 5, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

                                            Hương Đô, ngày 10 tháng 3 năm 2021

Ký tên

                                                                                                  Cao Thị Hằng


1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN HỒNG SƠN

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỒNG SƠN

3. Ngày, tháng, năm sinh:  28/8/1964             4. Giới tính:Nam

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh:xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

7. Quê quán:  xã Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh

8. Nơi đăng ký thường trú: thôn 5 xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

    Nơi ở hiện nay:  Như trên

9. Số CMND: 184096675

Ngày cấp: 01/9/2017         Cơ quan cấp:Công an Hà tĩnh

10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn giáo: không

12. Trình độ: 

   - Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

   - Học vị:                           Học hàm:

   - Lý luận chính trị: Trung cấp

   - Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ xã

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch UBND xã

15. Nơi công tác: UBND xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

16.  Ngày vào Đảng: 31/12/1985

- Ngày chính thức: 31/12/1986               Số thẻ đảng viên: 07938073

- Chức vụ trong Đảng: UVBTV, Phó bí thư Đảng ủy xã

- Ngày ra khỏi Đảng:

Lý do ra khỏi Đảng:

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn xã Hương Đô

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương chiến công hạng ba, Huy chương vì sự nghiệp Quốc tế, Bằng khen Bộ quốc phòng

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội khoá :

22. Là Đại biểu HĐND xã Hương Đô nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021

 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 3 năm 1983 đến tháng 9 năm 1986

Tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, Trung sỹ, thống kê chính trị D54, e73, CNC-BTTM

Từ tháng 10 năm 1986 đến tháng 12 năm 1988

Tham gia lao động sản xuất tại địa phương: xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 01 năm 1989 đến tháng 8 năm 1993

Phó ban kiểm soát Hợp tác xã Hồng Hà, Bí thư liên chi đoàn Hồng Hà, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 9 năm 1993 đến tháng 12 năm 1999

Tham gia sản xuất tại địa phương: xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 4 năm 2012

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 4 năm 2015

Quyền Bí thư Đảng ủy xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 2 năm 2019

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 3 năm 2019 đến tháng  7 năm 2020

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ  tịch HĐND xã Hương Đô

Từ tháng 8 năm 2020 đến nay

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Đô

Hương Đô, ngày 06  tháng 3 năm 2021

Ký tên

 Nguyễn Hồng Sơn


1. Họ và tên thường dùng: TRẦN ANH TUẤN

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN ANH TUẤN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/09/1967          4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

7. Quê quán: xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

8. Nơi đăng ký thường trú:Thôn 5, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay:  Như trên

9. Số CMND: 184272813

    Ngày cấp: 28/05/2020                  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

10. Dân tộc:  Kinh                            11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp thông tin

- Lý luận chính trị:  sơ cấp

- Ngoại ngữ: 

- Học hàm:                       Học vị:            

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách cấp xã

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch HCCB

15. Nơi công tác: Hội cựu chiến binh xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

16. Ngày vào Đảng: 23/10/1990

- Ngày chính thức:  23/10/1991  ; Số thẻ đảng viên: 77136134

- Chức vụ trong Đảng: 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):

  Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức, đoàn thể:  Công đoàn xã Hương Đô

- Chức vụ trong từng tổ chức, đoàn thể:

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, bằng khen chiến sỹ thi đua

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội khoá:

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp:  

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 03 năm 1987 đến tháng 11 năm 1987

Học viên báo vụ Đài trưởng E80-K4

Từ tháng 12 năm 1987 đến tháng 8 năm 1992

Đài trưởng báo vụ F16-K4

Từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 11 năm 2003

Đài trưởng báo vụ D52-BTM-K4

Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 11 năm 2014

Đài trưởng báo vụ D12-BTM-K4

Từ tháng 12 năm 2014 đên tháng 2 năm 2017

Hưu trí tại thôn 5 xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 3 năm 2017 đến nay

Phó chủ tịch Hội CCB xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Hương Đô, ngày 10 tháng 3 năm 2021

Ký tên

Trần Anh Tuấn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Đức Thiện - Nguồn: UBND xã Hương Đô