Sáng ngày 18/10, đồng chí Đặng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG, đô thị văn minh, mỗi xã một sản phẩm huyện tổ chức làm việc với Ban chỉ đạo nông thôn mới (NTM), UBND xã Hương Đô về tiến độ kết quả thực hiện thời gian qua; nhiệm vụ cần tập trung để đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào cuối năm 2023.